Bilgi Merkezi

cproserver ile işlemleriniz her zaman daha hızlı.

Centos üzerine observium kurulumu

İlk olarak temiz bir CentOS sunucusu kurulması gerekmektedir.

Sunucu gereksinimleri aşağıdaki gibidir;

Apache
fping
MySQL 5
Net-SNMP 5.4+
RRDtool 1.3+
Graphviz
PHP 5.4+

Opsiyonel özellikler;

lpmitool
Libvirt-bin

Sunucu kurulumunun ardından herhangi bir terminal client programı ile bağlanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

RPM Forge ve EPEL repolarını eklememiz gerekmektedir.

x86_64

rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt
rpm -Uvh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

i386

rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt
rpm -Uvh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i386.rpm
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm


Ardından gerekli kütüphaneleri yum üzerinden indirelim.

yum install wget httpd php php-mysql php-gd php-snmp php-posix vixie-cron php-mcrypt php-pear net-snmp net-snmp-utils graphviz subversion mysql-server mysql rrdtool fping ImageMagick jwhois nmap ipmitool php-pear.noarch MySQL-python

Sanal makineleri takip edebilmeniz için Libvirt kurmanız gerekmektedir.

yum install libvirt

Kütüphanelerin kurulumu bittikten sonra artık obvservium'u download yapabiliriz.

Aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayın;

cd /opt

wget http://www.observium.org/observium-community-latest.tar.gz

tar zxvf observium-community-latest.tar.gz

cd observium

Veritabanı

Gerekli veritabanı işlemlerini aşağıdaki komutlar ile tamamlayın.

service mysqld start
/usr/bin/mysqladmin -uroot password 'yenimysqlrootparolanız'

mysql -u root -p
CREATE DATABASE observium;
GRANT ALL PRIVILEGES ON observium.* to 'observium'@'localhost'
-> IDENTIFIED by '<observium db password>';

Veritabanı işlemleri bitti. Artık yazılım ile ilgili işlemlere geçebiliriz.

setenforce 0

SELINUX=permissive

cp config.php.default config.php

nano config.php (eğer komut çalışmıyorsa yum install nano -y komutu ile nanoyu kurabilirsiniz.)

Aşağıdaki satırı config dosyasına ekleyiniz.
$config['fping'] = "/usr/sbin/fping";
Satırı ekledikten sonra kaydedip çıkalım. 

php includes/updates/update.php (Veritabanını import edelim)

mkdir logs (logs klasörünü oluşturalım)

mkdir rrd (rrd klasörü oluşturalım)
chown apache:apache rrd (rrd klasörüne yetkileri verelim)

Eğer sunucuda sadece observium çalışacak ise;

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

dosyasını düzenleyelim ve aşağıdaki satırları ekleyelim.

 <VirtualHost *:80>
 DocumentRoot /opt/observium/html/
 ServerName observium.domain.com
 CustomLog /opt/observium/logs/access_log combined
 ErrorLog /opt/observium/logs/error_log
 <Directory "/opt/observium/html/">
 AllowOverride All
 Options FollowSymLinks MultiViews
 </Directory>
 </VirtualHost>

Log klasörlerini oluşturalim

mkdir /opt/observium/logs (daha önce oluşturduğunuz için hata verirse 2.komuta geçiniz)
chown apache:apache /opt/observium/logs

Admin Kullanıcısı Oluşturalım
cd /opt/observium
./adduser.php Kullanıcı Parola Seviye

(Admin Seviye numarası 10'dur)
Örn;
./adduser.php admin admin123 10

SNMP servisi aktif ve dışarıdan gelecek isteğe açık olan bir sunucuyu eklemek için;

./add_device.php hostname community v2c

Örn;

./add_device.php test.domain.com public v2c

Ekleme işlemi bittiğinde aşağıdaki komutu sırasıyla yazalım

./discovery.php -h all
./poller.php -h all

Cron (Zamanlanmış Görevler)

Cron oluşturmak için

nano /etc/cron.d/observium yazarak aşağıdakileri dosya içerisine yapıştırarak kaydedelim.

33 */6  * * *  root  /opt/observium/discovery.php -h all >> /dev/null 2>&1
 */5 *   * * *  root  /opt/observium/discovery.php -h new >> /dev/null 2>&1
 */5 *   * * *  root  /opt/observium/poller-wrapper.py 1 >> /dev/null 2>&1

Cronları yeniden yükleyelim;

/etc/init.d/crond reload

Artık son işleme geldik.

Mysql ve Http servislerini sunucu açılışına ekleyelim

chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on

Gerekli servisleri restartlayalım

service mysqld restart
service httpd restart

Artık observium panelinize http://ipadresiniz üzerinden erişebilirsiniz.

 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Also Read